verksamhetsPLAN 2020-2022

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

Avsluta projektet korta livsmedelskedjor

Projektet korta livsmedelskedjor och lokala marknader ska avslutas och redovisas under våren 2020.

Det innebär bl.a. att arbetet med boken “Handbok för andelsjordbruk” ska slutföras. Handboken publiceras på vår webbsida och den fysiska boken ska släppas och marknadsföras.

Värva nya medlemmar

För att värva nya medlemmar ska vi göra en ny inventering av andelsjordbruk i Sverige (hur många det finns är dessutom journalisternas vanligaste fråga till oss).

Vi kommer att kontakta de andelsjordbruk vi hittar som inte redan är medlemmar, för att tala om att vi finns.

Vi ska även skicka ut verksamhetsplanen, information om hur man beställer boken, samt en inbjudan till den digitala bokreleasen (se nedan).

Vi kommer under perioden också rikta in oss speciell på att arbeta för att andelsjordbrukare inom andra grenar än grönsaksodling ska gå med i föreningen, eftersom det råder en stark överrepresentation av grönsaksodlare.

Verka för att modellen andelsjordbruk sprids

Föreningen ska sprida modellen andelsjordbruk. T.ex. genom att göra pressmeddelanden och på andra sätt synas i media, på konferenser, eller genom föreläsningar etc.

Vi ska även genomföra en digital bokrelease av handboken under 2020.

Lansera logga och förbättra hemsidan mot konsumenter
Föreningen ska lansera en logga samt uppdatera vår hemsida.

Hemsidan är i dagsläget främst riktad till andelsjordbrukare och medlemmar.

Vi kommer under perioden att arbeta för att även rikta den mot konsumenter av andelsprodukter.

Exempelvis skulle en flik kunna läggas in där besökaren får möta några andelsjordbrukare, eller möta vår styrelse, för att se exempel på hur andelsjordbruk kan vara organiserade.

Driva frågor för att förbättra förutsättningarna för andelsjordbruk i Sverige

Vi ska ta reda på vilka frågor andelsjordbruken i Sverige brottas med, som vi som förening kan driva åt våra medlemmar.

Det skulle t.ex. kunna vara att bidragssystem och regelverk kan behöva anpassas efter våra behov och vår storlek.

Det skulle också kunna vara att jobba för att KRAV ska anpassa sin certifieringsprocess till att passa även vår modell, eller andra områden där vi som förening kan bidra med en enad röst mot regelverk, system eller liknande.

Inåtriktad verksamhet

Skapa mötesplatser mellan andelsjordbrukare

Vi ska anordna regionala träffar för andelsjordbrukare vintern 2020/2021.

Idén är att ha två träffar där en är nordligare (förslagsvis Västernorrland) och en är sydligare (förslagsvis Tolg eller Örsjö). Vissa moment skulle också kunna vara på länk mellan mötena.

Mötena kan vara ett tillfälle att mötas för producenter som delar konceptet andelsjordbruk, men verkar inom olika produktionsgrenar.

Hjälpa och stötta nya och befintliga andelsjordbrukare

Föreningen ska fungera som ett stöd för nystartade andelsjordbruk, genom att verka för att erfarenheter kan delas och kunskap spridas.

Vi ska utreda om det kan vara aktuellt att ha någon form av mentorskap där erfarna andelsjordbrukare stöttar nystartade andelsjordbruk.

Skapa en strategi för föreningens fortsatta arbete

Under året 2020 ska vi ta fram en strategi för föreningens fortsatta arbete.

Vad vill våra medlemmar att vi ska jobba med? Vilka frågor ska vi driva? Hur ska vi lägga upp vårt arbete framöver?

Föreningen är fortfarande ung, och har ännu inte hittat en slutgilig roll gentemot medlemmarna.

Föra diskussion kring definitionen av andelsjordbruk i Sverige

Vi ska i föreningen driva diskussioner med medlemmar och andelsjordbrukare kring definitionen av andelsjordbruk i Sverige.

Styrelsen ska också undersöka om en varumärkesregistrering av ordet “andelsjordbruk” kan göras.

Föreningsarbete

Vi ska fortsätta att välkomna nya medlemmar i föreningen allteftersom de tillkommer.

Samarbeten 

Samarbete med andra organisationer

Föreningen ska se över samarbeten med andra organisationer, och utreda om samarbete med ett studieförbund kan vara aktuellt.

Genom ett studieförbund skulle det exempelvis gå att sprida konceptet andelsjordbruk och jobba med intern utveckling i studiecirkelform där studieförbundet kan bistå med kunskap, material eller digitala resurser.

Skaffa kunskap och inspiration om andelsjordbruk från andra länder

Vi ska fortsätta att hänga med i vad som händer i URGENCI och förmedla detta till övriga i organisationen.

Vi ska även ha som ambition att delta på konferenser och möten om frågor som är relevanta för vår verksamhet.

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​