verksamhetsPLAN 2023-2024

Verka för att modellen andelsjordbruk sprids
Föreningen ska sprida vetskapen och kunskapen om modellen andelsjordbruk, både till allmänheten (potentiella andelsägare) men också riktat mot beslutsfattare och myndigheter. I detta ingår att hålla vår webbsida aktuell och relevant.

Skapa mötesplatser mellan andelsjordbrukare
De regionala nätverken etableras och fortsätter sin verksamhet där intresse finns. Vi har som ambition att fortsätta med den årliga träffen som är en viktig mötesplats, helst i samband med årsmötet. Vi uppmuntrar och puffar för studiebesök på olika andelsjordbruk. Vi fortsätter också med digitala träffar. 

Hjälpa och stötta nya och befintliga andelsjordbrukare
Föreningen ska fungera som ett stöd för nystartade, likväl som etablerade andelsjordbruk genom att verka för att erfarenheter delas och kunskap sprids. Vi ska jobba för att andelsjordbrukare och blivande andelsjordbrukare även fortsättningsvis ska kunna få rådgivning och mentorskap.

Välkomna andelsmedlemmar/andelsägare i föreningen 
För att stärka rörelsen kommer vi jobba för att på ett bättre sätt involvera andelsmedlemmar/andelsägare i föreningen. 

Inventering och medlemsvärvning
Vi ska göra en ny inventering av andelsjordbruk i Sverige (hur många det finns är journalisternas vanligaste fråga till oss). Vi kommer att kontakta de andelsjordbruk vi hittar som inte redan är medlemmar, för att tala om att vi finns och erbjuda dem att gå med i föreningen.

Föreningsarbete och medlemsvård
Vi ska fortsätta att välkomna nya medlemmar i föreningen allteftersom de tillkommer, med lite extra fokus på att få med fler medlemmar från andelsjordbruken för att stärka rörelsen och skapa gemenskap/inkludering. Befintliga medlemmar tas om hand. Styrelsen/arbetsgrupper gör en årsplanering och jobbar på med olika områden som önskats av medlemmarna.

Politisk påverkan/lobbying
Vi ska driva påverkansarbete i frågor som gynnar andelsjordbrukare och som våra medlemmar önskar. Detta kan ske i egen regi, men troligtvis blir genomslaget större ifall vi går samman med andra organisationer. 

Skaffa kunskap och inspiration om andelsjordbruk från andra länder
Vi ska fortsätta att hänga med i vad som händer i URGENCI och förmedla detta till övriga i organisationen. Vi ska även ha som ambition att delta på konferenser och möten om frågor som är relevanta för vår verksamhet. Vi kan se över hur andra nätverk jobbar och se vad som kan passa oss att göra här i Sverige. De evenemang och material som är språkligt tillgängliga för oss kan användas i vår svenska rörelse, för att tillgängliggöra så mycket kunskap och delning av erfarenhet som möjligt.

Bredda föreningen?
På andelsjordbrukskonferensen i Norrköping i januari 2023 lyfte dåvarande styrelsen frågan kring om vi ska bredda föreningen så att även andra som säljer direkt till konsument såsom gårdsbutiker, REKO, lådsystem etc. inkluderas i föreningen. Syftet vi ser med detta är att vi får en större medlemsbas och blir en starkare röst. Men det finns även nackdelar såsom att det riskerar att bli mindre fokus på andelsjordbruksmodellen. Den gamla styrelsen har inte fattat något beslut i denna fråga, men vill skicka med den till den nya styrelsen. Om tid och intresse finns, att fortsätta diskutera möjligheten om att bredda föreningen så att även andra som säljer direkt till konsument kan inkluderas i föreningen.

kontaktuppgifter andelsjordbruk sverige

Maria Danielsson Holmdahl, Rikkenstorps Andelsjordbruk
Mejl: maria@andelsjordbruksverige.se​